7. Вимоги до виробничого персоналу - Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин


^ 7. Вимоги до виробничого персоналу

7.1. Усі працівники, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням та ре­монтом ЕОМ, підлягають обов'язковому медичному огля­ду — попередньому під час оформлення на роботу та пе­ріодичному на протязі трудової діяльності — в порядку, з періодичністю та медичними Протипоказаннями відповід­но до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 45 і зареє­строваного в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за № 136/345, та ДСанПіН 3.3.2-007-98.

7.2. Посадові особи та спеціалісти, інші працівники підприємств, які організовують та виконують роботи, пов'язані з експлуатацією, профілактичним обслугову­ванням, налагодженням та ремонтом ЕОМ, проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань з охорони праці, даних Правил та питань пожежної

безпеки, а також інструктажі в порядку, передбачено­му Типовим положенням про навчання з питань охо­рони праці, затвердженим наказом Держнаглядохо-ронпраці від 17.02.99 № 27, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за № 248/3541, Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної без­пеки на підприємствах, в установах та організаціях України і Переліком посад, при призначенні на які осо­би зобов'язані проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядком ЇЇ організації, затвердженими наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстрованими в Міністерстві юстиції Украї­ни 22.12.94 за № 307/517.

7.3. До роботи безпосередньо на ЕОМ допускають­ся особи, які не мають медичних протипоказань.

7.4. Працівники, що виконують роботи з профілак­тичного обслуговування, налагодження і ремонту ЕОМ при включеному живленні, та при інших роботах, пе­редбачених Переліком робіт з підвищеною небезпе­кою, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за № 196, зобов'язані прохо­дити попереднє спеціальне навчання та один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці.

7.5. Допускати до роботи осіб, що в установленому по­рядку не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, забороняється.

7.6. Забороняється допускати осіб, молодших 18 років, до самостійних робіт в електроустановках та на електрообладнанні під час профілактичного обслугову­вання, налагодження, ремонту ЕОМ та при інших робо­тах, передбачених Переліком важких робіт та робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.94 за № 176/385.

7.7. До робіт з обслуговування, налагодження та ре­монту ЕОМ допускаються особи, що мають кваліфіка­ційну групу з електробезпеки не нижче III.

7.8. Працівники, які виконують роботи з експлуа­тації, обслуговування, налагодження та ремонту ЕОМ, згідно зі статтею 10 Закону України "Про охорону праці" забезпечуються належними засобами індивіду­ального захисту відповідно до чинних норм.

^ 8. Обов'язки, права та відповідальність за порушення Правил

8.1. Обов'язки та права власника та працівника визна­чені чинним законодавством України та цими Правилами.

8.2. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" власник:

— на підставі цих Правил, інших нормативно-право­вих актів про охорону праці, примірних інструкцій, інструкцій з експлуатації обладнання розробляє та за­тверджує інструкції з охорони праці за професіями або на окремі види робіт з урахуванням фактичних умов проведення робіт, технології, наявності обладнання й інструменту, засобів захисту та рівня підготовки вико­навців, проводить відповідне навчання та інструктажі з працівниками;

— вживає необхідних заходів з тим, щоб робочі місця та засоби виробництва протягом всього часу їх використання підтримувались у справном/та безпеч-

ному стані, а виявлені недоліки, що впливають на охо­рону праці та захист здоров'я працівників, були своє­часно усунуті;

— відповідно до Порядку проведення атестації робо­чих місць за умовами праці проводить атестацію робо­чих місць для оцінки умов праці. На підставі аналізу про­веденої атестації вживає заходів для унеможливлення виникнення небезпечних та шкідливих факторів;

— організовує роботу працівника таким чином, щоб повсякденна робота з відеотерміналом регулярно пе-реривалась паузами або іншими видами діяльності, що знижують навантаження, обумовлене роботою з відеотерміналом, відповідно до вимог розділу 6 даних Правил;

- організовує проведення обстеження зору праців­ника окулістом не за кошти працівника перед почат­ком роботи з відеотерміналом, потім періодично відповідно до ДСанПІН 3.3.2-007-98, а також при ви­никненні скарг на погіршення зору.

Безкоштовно надає індивідуальні окуляри коригу­вання зору відповідно до умов роботи з відеотерміна­лом, якщо результати обстеження показали, що вони є необхідними;

— забезпечує даними Правилами підприємство, керівників служб та структурних підрозділів, безпо­середніх керівників робіт, робочі місця яких обладнані відеотерміналами та ЕОМ, та/або які виконують об­слуговування, ремонт та налагодження комп'ютерної техніки.

8.3. Працівник має право:

— на відповідне дослідження очей та зору особою відповідної кваліфікації при виникненні скарг на по­гіршення зору, яке може бути наслідком роботи на відеотерміналі;

— на одержання за рахунок роботодавця індивіду­альних засобів коригування зору відповідно до умов роботи за відеотерміналом, якщо результати дослід­жень показали, що вони є необхідними;

— на інформацію про всі важливі питання його здо­ров'я та безпеки, пов'язані з перебуванням за робо­чим місцем, а також про заходи, що вживаються на виконання вимог цих Правил.

8.4 Відповідно до Закону України "Про охорону праці" працівник зобов'язаний:

— знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів про охорону праці, даних Правил, інструкцій з охо­рони праці, інструкцій щодо експлуатації застосовува­ного обладнання, правила поводження з устаткуван­ням, інструментом та іншими засобами виробництва;

— використовувати засоби колективного та індиві­дуального захисту;

— додержуватись зобов'язань з охорони праці, пе­редбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового роз­порядку підприємства, проходити в установленому по­рядку попередні та періодичні медичні огляди;

— негайно повідомляти власника або безпосеред­нього керівника робіт про кожну виявлену серйозну та безпосередню небезпеку, про будь-яке пошкодження захисних пристроїв та засобів захисту, про несправ­ності устаткування, інструменту та інших засобів ви­робництва;

— не відключати захисні пристрої, не проводити са­мовільних змін конструкції і складу устаткування або його технічного налагоджування.

8.5. Власники, керівники служб та структурних підрозділів, безпосередні керівники робіт та інші по­садові особи підприємств, фізичні особи, що займа­ються підприємницькою діяльністю з правом найму робочої сили, працівники несуть відповідальність за виконання вимог даних Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чин­ним законодавством.

8.6. За безпечність експлуатації, обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ, а також за відповідність обладнання, виробничих приміщень, ро­бочих місць даним Правилам відповідає власник.

8.7. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дис­циплінарну, адміністративну, матеріальну або криміналь­ну відповідальність згідно з чинним законодавством.


Начальник Управління по нагляду

в машинобудуванні, транспорті та у зв'язку

Комітету по нагляду за охороною праці України

С. А. ПОЛЯНСЬКИЙ
0040621628207724.html
0040709412166689.html
0040772928777241.html
0040924757361350.html
0041032288333148.html