Міністерство освіти І науки україни - страница 2

1.4. Удосконалення знань, навичок, умінь з дисципліни „Безпека життєдіяльності”
Студент підтверджує свою підготовленість до самостійної виробничої діяльності в області охорони праці шляхом самостійної розробки глави „Охорона праці” у дипломному проекті й захисті його перед Державною екзаменаційною комісією.

У главі „Охорона праці” дипломного проекту на основі аналізу умов праці на об'єкті відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* виявляються небезпечні й шкідливі виробничі фактори, що можуть проявитися при недотриманні необхідних заходів безпеки. Потім оцінюються здійснювані на об'єкті заходи щодо колективного й індивідуального захисту працюючих від виявлених студентом потенційних небезпек і шкідливостей з погляду дотримання вимог нормативних документів. Результатом такої оцінки є заходи, намічувані студентом з підвищення безпеки і поліпшення умов праці на об'єкті. Один-два із запропонованих заходів обґрунтовують розрахунком. Обрані інженерні рішення з охорони праці доповідаються при захисті дипломного проекту.

Після закінчення Академії, обіймаючи різні посади, у всіх сферах діяльності її випускнику постійно приходиться займатися різними питаннями охорони праці.
1.5. Загальні вимоги до оформлення роботи
При вивченні теоретичної частини курсу „Безпека життєдіяльності”, програма якої наведена вище, студенти виконують індивідуальне семестрове завдання. Робота складається з розв’язання п’яти інженерних завдань згідно з обраним варіантом. Варіант індивідуального семестрового завдання визначається в залежності від двох незалежних між собою груп параметрів: передостанньої цифри та останньої цифри номера залікової книжки виконавця.

Вся сукупність вихідних даних до кожної задачі поділена на дві групи варіативних параметрів (а та б), частка яких (а) залежить від передостанньої цифри, інша частка (б) - від останньої цифри номера залікової книжки студента. Таким чином, в залежності від сполучення індивідуальних особливих даних (які залежать як від передостанньої, так і від останньої цифри номеру) утворюється досить велика кількість варіантів (від 00 до 99), що практично виключає можливість повторення їх в межах однієї академічної групи.

Індивідуальне семестрове завдання пишуть чітко і розбірливо в учнівському зошиті або на аркушах паперу формату А-4 з полями для зауважень викладача-рецензента. На обкладинці індивідуального семестрового завдання студент вказує назву кафедри („Безпека життєдіяльності”), академії та міністерства (освіти та науки), до якого вона відноситься; робить надпис „Індивідуальне семестрове завдання ” із зазначенням дисципліни, по якій вона виконується; вказує групу, рік навчання, номер залікової книжки (передостання та остання цифри якого формують номер варіанту), своє прізвище та ініціали; прізвище та ініціали викладача, під керівництвом якого виконується робота. Відповіді на запитання і розв’язання задач студенти супроводжують ескізами, схемами і графіками. Текстову частину, формули необхідно супроводжувати посиланнями на використану літературу, перелік якої наводять наприкінці індивідуального семестрового завдання.
2. Вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні курсу „Безпека життєдіяльності ” 2.1. Загальні вказівки
При викладенні дисципліни „Безпека життєдіяльності” застосовується модульна система організації навчального процесу як одна з найбільш передових і сучасних технологій навчання. Згідно з такою системою загальна кількість навчального матеріалу дисципліни, що підлягає вивченню, поділена на окремі модулі, кожний з яких являє собою самостійну тему або коло взаємозв’язаних між собою тем. Задля сумісності з традиційною системою організації навчального процесу прийнята саме така розбивка на модулі, при якій кожний з них в більшій своїй частині збігається з окремим розділом типової програми дисципліни, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Кожний модуль детальніше розбивається на блоки. Блоки можуть бути нерівнозначні за обсягом між собою.

Кожний блок включає в себе декілька ключових питань схожої тематики, що підлягають детальному вивченню. Для зручності пошуку вони мають посиланням на відповідні літературні джерела. Загальна кількість таких питань – 100 шт.
2.2. Питання для самопідготовки студентів (згідно з програмою курсу) Змістовий модуль І. Правові й організаційні питання охорони праці Блок 1.1. Законодавча та нормативна база України в галузі охорони праці

  1. Негативний вплив на людину небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища. Актуальність питань охорони праці в Україні [Конспект лекцій] [9, с. 5-12].

  2. Поняття «охорона праці» (відповідно до діючого Закону України про охорону праці від 18.12.2002 р). Законодавство України в галузі охорони праці (загальні поняття) [14, с. 3, 255].

  3. Законодавство України в галузі охорони праці. Система законодавчих та підзаконних актів, що його складає. Санітарне та технічне нормування [14, с.3, 255], [9, с. 17, с. 33-35].

  4. Основні принципи державної політики України в області охорони праці.[14, с.4, 256 , [9, с.19-20].

  5. Гарантії прав громадян в області охорони праці в Україні [14, с.23-28, 285-290], [9, с. 20-21].

  6. Види відповідальності за порушення вимог охорони праці [14, с. 29, 291], [16], [11, с.15-16] , [9, с.37-38].
0014305951825469.html
0014461758931172.html
0014548725764298.html
0014614649820451.html
0014694677567839.html