ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ - Схвалено Вченою Радою Центрального інституту післядиплом

^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Серед наведених нижче висловлювань виберіть те, в якому подано
найточніше визначення психічного відображення:

а) ідеальні образи предметів і явищ об'єктивної дійсності у свідо­мості людини, психічні процеси, що здійснюють сигнальну функцію і ак­тивно впливають на середовище;

б) фотографія навколишньої дійсності, виразних рухів, виразів обличчя, в яких виявляються психічні стани людини;

в) приблизно правильна копія предметів і явищ дійсності;

г) образи явищ і предметів, що виникають у свідомості людини
тільки в момент їх безпосереднього впливу;

д) рефлекторна діяльність людського організму.

  1. ^ Порівняйте психіку тварин і психіку людини. Чи можна зако­номірності психіки тварин переносити на людину?

  2. Який метод дозволяє встановити кількісні показники рівня розвитку
    окремих властивостей психіки?

  3. ^ Серед перелічених положень виберіть те, що стосується тільки експе­риментальних методів дослідження психіки:

а) вивчаються об'єктивні причини та умови прояву певних психічних явищ;

б) вивчається психіка людини в процесі трудової діяльності;

в) створюються умови, що провокують появу певних психічних явищ;

г) вивчення психіки організується так, щоб здобуті знання не зале­жали від суб'єктивних рис дослідника;

д) дослідник не втручається в перебіг психічних процесів.

^ 5. Визначте, за яких умов можливий розподіл уваги:

а) при участі в обох видах діяльності різних аналізаторів;

б) при високому рівні концентрації уваги при виконанні обох видів
діяльності;

в) при виконанні двох дій, на одній з яких увага зосереджується
свідомо, а друга виконується автоматично;

г) при участі в діяльності одних і тих самих аналізаторів;

д) при високому рівні психічної діяльності людини.

  1. ^ Яким є зв'язок між чуттєвими і логічними формами пізнання дійсності?

  2. Визначте, в якому рядку названі тільки афекти:

а) бадьорість, сум, задоволення, гнів, радість;

б) симпатія, обурення, страх, жах, фрустрація;

в) розпач, захват, жах, лють, екстаз;

г) гнів, жах, лють, відчай, образ;

д) екзальтація, кохання, ненависть до ворогів, патріотизм, жах.

  1. ^ Розкрийте зміст поняття «локус контролю». У якій концепції особис­тості це поняття с базовим?

  2. Зазначте положення, що стосуються поняття «характер»:

а) риси характеру виявляються за будь-яких обставин і умов;

б) риси характеру є нічим іншим, як певними способами дій;

в) у характері виявляється лише ставлення людини до себе і до інших

людей;

г) риси характеру виявляються в її поведінці і діяльності, у ставленні

до дійсності;

д) характер - це відбиття суспільних відносин.

^ 10. Якими є відмінності між активністю тварини і діяльністю людини?

Критерії оцінки знань студентів під час підсумкового контролю

Мінімальною умовою отримання оцінки «зараховано» на заліку є ви­конання з позитивною оцінкою 60-75% від встановленого переліку робіт чи завдань.

Умови отримання позитивних оцінок на екзамені встановлюються в межах (у відсотках до максимального результату виконання індивідуаль­них завдань):

^ КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Активність — загальна характеристика живих істот, їхня власна ди­наміка як джерело підтримки або перетворення життєво значущих зв'язків із світом, динамічна умова становлення, реалізації і видозміни діяльності.

Відображення — загальна властивість матерії, яка полягає в здатності об'єктів відтворювати з різним ступенем адекватності ознаки, структурні характеристики, відношення інших об'єктів.

Вчинок — свідома дія, акт морального самовизначення людини, в якому вона стверджує себе як особистість у своєму ставленні до іншої людини, самої себе, природи, групи або суспільства загалом.

Діяльність — цілеспрямована і усвідомлена внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, яка породжується потребами і спрямована на перетворення людиною себе і дійсності.

Індивід - людина як представник біологічного виду homo sapiens, ок­ремий представник людської спільноти.

Індивідуальність — своєрідність особистості, яка виявляється насам­перед в особливостях перебігу пізнавальних і емоційно-вольових про­цесів, поведінкових актів, у специфічних потребах і бажаннях, інтересах суб'єкта.

Несвідоме - сукупність психічних процесів, актів і станів, що обу­мовлені явищами дійсності, у впливі яких суб'єкт не віддає собі звіту; форма психічного відображення, в якій образи предметів і явищ дійсності і ставлення до них суб'єкта не є предметом спеціальної ре­флексії і складають нероздільне ціле.

Особистість - системна якість індивіда, яку він набуває у спілкуванні та спільній діяльності з іншими людьми.

Психіка - здатність живої матерії (мозку) відображати об'єктивну дійсність і на основі суб'єктивного образу, який при цьому формується, регулювати власну активність.

Самосвідомість - процес усвідомлення людиною себе, своїх можли­востей, особливостей зовнішності, потреб і бажань, результатом якого є сформований Я-образ — система уявлень людини про себе і своє місце у світі, і відповідне ставлення до цього.

Свідомість — властива людині функція головного мозку, яка полягає у відображенні об'єктивних властивостей предметів і явищ навколишньо­го світу, процесів, що відбуваються в ньому, своїх дій, у попередньому мисленому передбаченні цих дій та їх наслідків, у регулюванні взаємо­відносин людини з дійсністю.

Науково-методичне видання

Бондарчук ОД. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

(Навчально-методичний комплекс)

Відповідальні за випуск: Даниленко Л.І., проректор ЦІППО, канд. пед. наук, доцент

Зима В.М., секретар науково-методичної ради ЦІППО Євгененко Т.М., методист факультету менеджменту та психології
0012656483958401.html
0012839939052040.html
0012924259536221.html
0013051010753678.html
0013147775573463.html